Gastouderopvang/ BSO

Voor de gastouder opvang werken wij samen met de organisatie Via villa. Wij werken dan bij de gastouder opvang volgens de werkwijze van via villa. Dit betekend dat wij met een pedagogische beleid werken dit beleid houdt in, Samen gaan we voor een veilige hechting, oog voor eigenheid van het kind en talent ontwikkeling.  

Dit pedagogische beleid biedt uitgangspunten. De 4 basisdoelen van prof. J.M.A Riksen Walraven.

Bieden van emotionele veiligheid.

Het gevoel van veiligheid wordt gezien als het belangrijkste pedagogische basisdoel. Het bieden van emotionele veiligheid is niet alleen belangrijk voor het welbevinden, het bieden van een veilig klimaat is ook een voorwaarde voor het realiseren van de andere pedagogische basisdoelen

Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Als baby’s ter wereld komen zijn de hersenen al compleet aanwezig maar moeten de verschillende hersen delen zich nog wel ontwikkelen en moeten er nog heel veel onderlinge verbanden tot stand worden gebracht. Bij jonge kinderen spreken we van 700 nieuwe verbindingen per seconde!

Kinderen kunnen veel leren op het gebied waar hun talenten liggen. Door aan te sluiten bij dat wat kinderen interesseert, laten kinderen meer doorzettingsvermogen zien, zijn nieuwsgieriger, gaan dieper in het leggen van verbanden en zijn origineler in hun benadering en ideeën. Daarom hebben wij speciaal aandacht voor talent-ontwikkeling.

Gelegenheidbieden voor het ontwikkelen van sociale competentie.

Als gastouder zijn wij in gedrag een voorbeeld voor de kinderen. Wij zijn vriendelijk, luisteren naar de kinderen en kinderen worden zoveel mogelijk met elkaar in contact gebracht. Wij als gastouder zorgen dat er een fijne sfeer heerst en er altijd positief wordt gecommuniceerd.

Overdragen van waarden en normen.

Participatie (meedoen, meedenken,meetellen) gaat over het meedoen in de wereld, het leren samen leven met andere mensen, het zelfstandig worden en het leren rekening houden met anderen.Hiervoor moeten kinderen zich kunnen verplaatsen in anderen. Wij als gastouderhelpen dit proces op gang door kinderen te betrekken, vragen te stellen of gesprekken te voeren die ze aanzet tot nadenken.